Projekt „Koty i ptaki w moim mieście ? ochrona bior??norodno?ci w aglomeracji miejskiej”

Dzi?ki wsparciu WFO?iGW w Gda?sku rozpoczynamy realizacj? projektu pod nazw?

?Koty i ptaki w moim mie?cie ? ochrona bior??norodno?ci w aglomeracji miejskiej?.

 

Koszt kwalifikowany ca?egozadania b?dzie wynosi? 22?000, 00 z? z czego dofinansowanie z Wojew?dzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Gda?sku wynosi 20?000, 00 z?.

 

REALIZACJA PROJEKTU -?ZOBACZ

 

Kilka s??w o projekcie:

Du?e miasto to nie tylko skupisko ludzi, to r?wnie? wielka bior??norodna aglomeracja zwierz?t o du?ym zag?szczeniu i nieregularnej strukturze biologicznej. Mimo dzia?a? ochronnych i piel?gnacyjnych, tworzenia stref ochronnych oraz obszar?w l?gowych od kilku lat w Gda?sku obserwuje si? spadek populacji ptak?w. Jedn? z przyczyn spadku populacji wielu gatunk?w ptak?w jest ich zabijanie przez koty ? zar?wno wolnobytuj?ce jak i koty domowe.
Najwi?kszym problemem jest zag?szczenie kot?w na terenach miejskich. W warunkach naturalnych nigdy do takiego zag?szczenia by nie dosz?o. To oznacza, ?e ptaki ?yj?ce w miastach i ich okolicach s? ci?gle nara?one na olbrzymie niebezpiecze?stwo. Z bada? prowadzonych przez Dr Rebecce Thomas (opublikowanych w PLoS ONE) mo?na oszacowa? liczb? zwierz?t zabijanych przez koty.
?W?a?ciciele my?l?, ?e skoro ich kot przynosi 2-3 ptaki w roku, to nie ma to znaczenia, jednak musz? zrozumie?, ?e dzika przyroda jest te? poddana innym niekorzystnym zmianom, takim jak utrata habitat?w czy zmiana klimatu? – m?wi Thomas.
Doktor Thomas bada?a te? gotowo?? ludzi do walki z tym problemem. O ile, co mo?e by? zrozumia?e, 46% os?b nieposiadaj?cych kot?w uzna?o, ?e s? one uci??liwe, to podobnego zdania by?o a? 19% w?a?cicieli kot?w. W?a?ciciele najcz??ciej nie zdaj? sobie sprawy, z wp?ywu kot?w na ?rodowisko. 16% z nich uwa?a, ?e koty nie maj? ?adnego wp?ywu na populacj? ptak?w, a 51% ?e wp?yw ten jest niewielki.
Tymczasem koty s? odpowiedzialne za ?mier? od 1,4 do 3,7 miliarda ptak?w rocznie.
Projekt obejmuje dzia?ania skierowane do w?a?cicieli kot?w oraz podmiot?w odpowiedzialnych za opiek? nad kotami wolnobytuj?cymi.
Bezpo?rednie dzia?ania prowadzone b?d? na obszarach Wyspy Sobieszewskiej i terenach przylegaj?cych do Martwej Wis?y-Wi?linka, Bogatka.
Po?rednie dzia?ania skierowane do wszystkich mieszka?c?w miast woj. pomorskiego i b?d? mia?y na celu u?wiadomienie konieczno?ci zmniejszenia liczby bezdomnych kot?w poprzez:

– regularn? akcj? kastracji i sterylizacji,
– oznaczanie kot?w domowych wychodz?cych obro?? z dzwoneczkiem odstraszaj?cym ptaki lub zdecydowanie si? na trzymanie kota wy??cznie w domu

 

 

Cele realizacji projektu:

Cel g??wny:

Kampania edukacyjno- informacyjna w?r?d mieszka?c?w wojew?dztwa pomorskiego z zakresu ochrony gatunkowej ptak?w i kot?w w du?ych aglomeracjach miejskich.

Cele szczeg??owe:
– zwi?kszenie r??norodno?ci biologicznej miast
– wp?yw na zmiany klimatyczne wywo?ane zmniejszona ilo?ci? ptak?w i zmian? w ekosystemie miasta
– edukacja mieszka?c?w w zakresie ochrony gatunkowej
– budowanie trwa?ych partnerstw na rzecz zr?wnowa?onego rozwoju

 

??Link do strony WFO?iGW w Gda?sku http://www.wfosigw.gda.pl/