Weterynarz

Zwierz?, kt?rego jeste? opiekunem jest od Ciebie zale?ne – dlatego nie zapominaj o jego prawach i o obowi?zkach wynikaj?cych z posiadania zwierzaka.?Dbaj o jego zdrowie. Nigdy nie zapominaj o:?szczepieniu przeciwko w?ciekli?nie,?szczepieniu przeciwko chorobom zaka?nym,?zabezpieczeniu przeciwko paso?ytom zewn?trznym i wewn?trznym,?zabezpieczeniu podopiecznego przed rozmna?aniem si? (strylizacja suk/kastarcja samc?w).

Je?eli u swojego zwierzaka zauwa?ysz niepokoj?ce objawy czy to w zachowaniu czy w stanie zdrowia – natychmiast skontaktuj si? ze swoim lekarzem weterynarii.

.