Twoja Pomoc

Nie b?dziemy pisa? o celach – bo to jest w statucie, napiszemy, co robimy:

  1. szukamy dom?w zar?wno psom jak kotom; przygotowujemy psy do adopcji (behawioralnie i zdrowotnie);
  2. leczymy, karminy, piel?gnujemy psy z „Promyka”;
  3. staramy si? bezdomno?ci poprzez wdra?anie programu sterylizacji i edukacji
  4. staramy si? pom?c nowym Rodzinom naszych podopiecznych w trudnych chwilach;
  5. opiekujemy si? ko?mi wykupionymi z „transport?w ?mierci” (mamy 4)
  6. prowadzimy dzia?alno?? edukacyjn?

Ma?o?

Je?eli uwa?asz, ?e ma?o – pom?? nam.

Po pierwsze:

Przyjed? do schroniska i wyprowad? psa, wyczesz go, pobaw si? z nim.

Zawie? psa lub kota do weterynarza. Kup karm?. Og?aszaj psy i koty.

Przyjed? do stajni – wyczy?? konie, id? z nimi na spacer, posprz?taj boksy

Wspom?? finansowo.

Fundacja „Irasiad – zagubionym” zaprasza do wsp??pracy – wolontariusze s? nam bardzo potrzebni

Po drugie:

PROGRAM WIRTUALNYCH ADOPCJI

Je?eli zawsze marzy?e? o swoim zwierzaku ? psie, kocie, koniu ? ale jeszcze si? na niego nie zdecydowa?e? i nadal si? wahasz , je?eli chcia?by? pom?c zwierz?tom w potrzebie ? Fundacja Irasiad-Zagubionym ma dla Ciebie idealne rozwi?zanie ? ?adopcj? wirtualn??.

Adopcja wirtualna to obj?cie regularn? finansow? lub rzeczow? opiek? konkretnego, wybranego przez Ciebie zwierzaka. Mo?e ograniczy? si? jedynie do regularnych wp?at ? ale mo?e by? te? czym? wi?cej ? mo?esz uczestniczy? w szukaniu zwierzakowi domu, w akcjach na rzecz swojego podopiecznego. Twoja pomoc w znacznym stopniu poprawi los podopiecznego, zapewni lepsz? karm?, pobyt w hotelu, w przypadku zwierz?t chorych zagwarantuje ?atwiejszy i szybszy powr?t do dobrego stanu zdrowia.

Adopcj? wirtualn? obj?te mog? by? zwierz?ta pozostaj?ce pod bezpo?redni? opiek? Fundacji przebywaj?ce w hotelach dla zwierz?t, domach tymczasowych b?d? lecznicach weterynaryjnych. Przy ka?dym zwierzaku obj?tym programem wirtualnej adopcji zamieszczona jest informacja dotycz?ca poszukiwania takiej formy pomocy.

Jeden zwierzak mo?e mie? wielu opiekun?w ? tak jak i jeden opiekun mo?e mie? wielu wirtualnych podopiecznych.

Ka?dy opiekun wirtualny otrzymywa? b?dzie zdj?cia, informacje o stanie zdrowia swojego podopiecznego oraz post?pach w akcji adopcyjnej. Mo?esz r?wnie? odwiedzi? swojego i pom?c w codziennej opiece nad nim.

Oczywi?cie informacja o obj?ciu zwierzaka wirtualn? adopcj? zostanie zamieszczona na stronie internetowej w og?oszeniu Twojego podopiecznego. Za Twoj? zgod? nadwy?ki finansowe twojego podopiecznego b?d? mog?y zosta? przeznaczone na pomoc bardziej potrzebuj?cym zwierzakom.

Fundusze uzyskane w ramach programu wirtualnej adopcji przeznaczone s? na op?acenie pobytu ps?w, kot?w, koni w hotelach dla zwierz?t, na karm?, siano. Znaczn? cz??? poch?aniaj? wydatki zwi?zane z podstawow? i specjalistyczn? opiek? weterynaryjn? (sterylizacja, szczepienia, leczenie), cz??? przeznaczona jest na szkolenie ps?w oraz podstawowe zabezpieczenie logistyczne zwierzaka ? od smyczy i pi?eczki, poprzez kantar i pled po kojec b?d? wygodne pos?anko. Wszystkie te zabiegi maja na celu popraw? komfortu ?ycia twojego podopiecznego do czasu znalezienia mu domu sta?ego

?Program wirtualnej adopcji przeznaczony jest zar?wno dla os?b fizycznych jak i spo?eczno?ci czy firm.

Adopcja wirtualna daje olbrzymi? satysfakcj? ? stajesz si? wsp??odpowiedzialny za los swojego podopiecznego i dumny z jego znacznej poprawy.

Ma te? walory wychowawcze ? w przypadku wsp?lnej adopcji z dzieckiem ? uczysz je odpowiedzialno?ci, troski i empatii, w nieznaczny spos?b zaspokajasz potrzeb? posiadania w?asnego zwierz?tka i dajesz poczucie, ?e robi co? potrzebnego i wyj?tkowego ? odmienia los podopiecznego.

Adopcja wirtualna przez klas? lub grup? r?wie?nicz? to tak?e okazja dla dzieci i m?odzie?y do integracji, stawiania i d??enia do realizacji wsp?lnych cel?w. ?wiadomo?? wsp??dzia?ania pozwala na ?budowanie pozytywnych relacji w grupie i uwra?liwia m?odych ludzi na los niechcianych, porzuconych braci mniejszych. Pozwala na wpojenie pozytywnych zachowa? wobec nich i przeciwdzia?a znieczulicy.

Program wirtualnej adopcji przeznaczony jest tak?e dla firm i instytucji. Adopcja wirtualna integruje pracownik?w, ale te? ? buduje pozytywny wizerunek firmy, daje mo?liwo?? dodatkowej reklamy. Zar?wno firma jak i Fundacja umieszczaj? informacj? o patronacie finansowym na swoich stronach internetowych. Fundacja umieszcza tak?e na og?oszeniu podopiecznego logo wirtualnego opiekuna oraz link do strony internetowej.

?Adopcje wirtualne s? jedn? z form pomocy naszym podopiecznym, ale stanowi? dla Fundacji ogromn? przewidywaln? pomoc finansow? – decyduj?c si? na adopcj? wirtualn? zobowi?zujesz si? do regularnych wp?at na konto Fundacji – dzi?ki temu mo?emy racjonalnie planowa? wydatki. W przypadku rezygnacji z wirtualnej adopcji ? bardzo prosimy o zg?oszenie tego faktu, co pozwoli unikn?? zaci?gania zobowi?za? finansowych.

Jak adoptowa? wirtualnie jednego z naszych podopiecznych?

1. Wybierz zwierzaka obj?tego programem adopcji wirtualnych, kt?rym chcesz si? zaopiekowa?.

2. Skontaktuj si? z nami mailowo : agnieszka@irasiad-zagubionym.pl?informuj?c nas o swojej decyzji i podaj?c dane do korespondencji.

3. Co miesi?c wp?acasz okre?lon? kwot? na konto Fundacji podaj?c w tytule przelewu: adopcja wirtualna + imi? zwierzaka + okres, kt?rego dotyczy wp?ata.

4. Przybli?ony koszt utrzymania psa w domu tymczasowym to 200 z?. + koszt karmy, w hotelu ? 400 z?. + koszt karmy, koszt utrzymania konia w pomieszczeniach stajennych ? 600 z?.

?5. Mo?esz tak?e wys?a? swojemu zwierzakowi paczk? (zabawki, akcesoria, karma ? w przypadku karmy zawsze prosimy o konsultacj? w celu unikni?cia sensacji gastrycznych).

6. Nie wyznaczamy kwot, kt?re nale?y wp?aca? – to Ty o tym decydujesz i Ty decydujesz o formie, w jakiej wyst?pujesz jako sponsor.

?7. Jeden zwierzak mo?e mie? wielu opiekun?w ? tak jak i jeden opiekun mo?e mie? wielu wirtualnych podopiecznych.

Po trzecie:?

KRS 0000315823 – jeste?my organizacj? po?ytku publicznego i mo?emy przyj?? tw?j 1% podatku dochodowego.

?

.