Realizacja projektu

14711598_1055137607917063_3907008715762037965_o? 14712654_1055137601250397_4521669383029170307_o??14712528_1055137604583730_776542565554290592_o

 

 

Pobierz ulotk? dla dzieci?(PDF)?|| Pobierz ulotk? dla doros?ych?(PDF)

Pobierz konspekt lekcji „Pomagamy ptakom”?(PDF)?|| Pobierz mini poradnik pomagania ptakom?(PDF) || Pobierz?mini poradnik „Pomagamy kotom”?(PDF)

Sprawozdanie z dzia?alno?ci edukacyjnej w szko?ach?|| Realizacja i sprawozdanie z realizacji zadania?(doc)

 

 

Koty s? nieodzownym elementem krajobrazu miast i wsi. Na wsiach traktowane jako konieczny element inwentarza gospodarstwa i niezr?wnany przeciwnik gryzoni. W miastach odwrotnie, koty postrzegane s? raczej jako szkodniki zanieczyszczaj?ce piwnice, piaskownice i roznosiciele chor?b. Niestety to w?a?nie miasta, ze wzgl?du na ilo?? dost?pnego po?ywienia ? gryzonie, ptaki oraz odpadki, s? szczeg?lnie zasiedlane przez te zwierz?ta. ?ycie kota wolnobytuj?cego w mie?cie jest niezwykle trudne i kr?tkie. Pomimo tego, jest to obok gryzoni jedna z najlepiej rozwijaj?cych si? populacji zwierz?t w miastach. Wynika to po cz??ci z biologii rozrodu tych zwierz?t ? w zale?no?ci od osobnika i pogody do 3 miot?w rocznie, stosunkowa du?a liczebno?? m?odych w miocie oraz szybkie dojrzewanie m?odych osobnik?w. Inne aspekty to brak program?w sterylizacji i kastracji kot?w, zmiany klimatyczne ? ciep?e zimy pozwalaj?ce przetrwa? ten okres wi?kszej ilo?ci osobnik?w oraz wsparcie ze strony cz?owieka. Mieszka?cy miast w ostatnich latach, cz??ciej decyduj? si? na trzymanie kot?w w mieszkaniach. Wynika to najcz??ciej z przyczyn ekonomicznych jak i praktycznych ? brak miejsc do spacer?w z psem w miastach, wielogodzinna nieobecno?? w domu z powodu pracy, niewielkie mieszkania oraz obostrzenia ze strony wsp?lnot mieszkaniowych. Rosn?ca populacja kot?w zar?wno tych wolnobytuj?cych jak i domowych, wp?ywa na ca?y jego ekosystem miast i ich okolic. Koty to urodzeni ?owcy. Bez wzgl?du na ras?, p?e? i wiek, kot instynktownie ?apie i zabija swoje ofiary. Dla kot?w utrzymywanych wy??cznie w mieszkaniach jest to zazwyczaj pluszowa mysz. Te z kot?w, kt?re maj? szcz??cie by? kotami wychodz?cymi, bez opami?tania oddaj? si? przyjemno?ci polowania zar?wno na ma?e gryzonie jak i ptaki. Wp?yw populacja kot?w na populacj? ptak?w jest coraz bardziej dostrzegany w?r?d przyrodnik?w m.in. ze wzgl?du na spadaj?c? ilo?? niekt?rych gatunk?w w miastach. Do podstawowych przyczyn spadku populacji ptak?w w miastach zaliczy? nale?y: wycink? drzew i krzew?w w parkach oraz na prywatnych posesjach, spadek ilo?ci tradycyjnych ogrod?w w miastach co wp?ywa na ilo?? owad?w, kt?re s? dla wielu gatunk?w ptak?w podstawowym ?r?d?em po?ywienia, b??dy przy zak?adaniu i projektowaniu zbiornik?w wodnych, prze?roczyste powierzchnie budynk?w oraz mosty, nieprawid?owo prowadzone prace konserwatorskie budynk?w ? nieszczenie gniazd oraz dzia?anie drapie?nik?w w tym m.in. kot?w. Brytyjskie badania wykaza?y, ?e populacja wr?bli w Wielkiej Brytanii spad?a o 2/3 w ci?gu ostatnich 30 lat. W du?ych miastach takich jak np. Londyn, dane te s? jeszcze bardziej alarmuj?ce. W latach 1994 ? 2004 populacja wr?bli spad?a o 60%. Podobnie wygl?da sytuacja w innych miastach Europy. W Polsce sytuacja jest niewiele lepsza. Wg danych Og?lnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptak?w, kt?re prowadzi Monitoring Pospolitych Ptak?w L?gowych w samej tylko Warszawie ?yje o 1/3 mniej ptak?w ni? kiedy?. W ci?gu ostatnich sze?ciu lat stracili?my co si?dmego wr?bla z ca?ej populacji. Koty, chocia? nie nale?? do g??wnych winowajc?w spadku populacji ptak?w, pozostawione bez kontroli mog? przyczyni? si? do jeszcze wi?kszego jej spadku. Najwi?kszym problemem jest zag?szczenie kot?w na terenach miejskich. W warunkach naturalnych nigdy do takiego zag?szczenia by nie dosz?o. To oznacza, ?e ptaki ?yj?ce w miastach i ich okolicach s? ci?gle nara?one na olbrzymie niebezpiecze?stwo. Doktor Rebecca Thomas uwa??, ?e: ?Nawet je?li poszczeg?lne koty rzadko zabijaj?, to jest ich tak wiele na tak ma?ej przestrzeni, ?e maj? bardzo powa?ny wp?yw. W?a?ciciele my?l?, ?e skoro ich kot przynosi 2-3 ptaki w roku, to nie ma to znaczenia, jednak musz? zrozumie?, ?e dzika przyroda jest te? poddana innym niekorzystnym zmianom, takim jak utrata habitat?w czy zmiana klimatu?. Doktor Thomas bada?a te? gotowo?? ludzi do walki z tym problemem. O ile, co mo?e by? zrozumia?e, 46% os?b nieposiadaj?cych kot?w uzna?o, ?e s? one uci??liwe, to podobnego zdania by?o a? 19% w?a?cicieli kot?w. W?a?ciciele najcz??ciej nie zdaj? sobie sprawy, z wp?ywu kot?w na ?rodowisko. Szesna?cie procent z nich uwa?a, ?e koty nie maj? ?adnego wp?ywu na populacj? ptak?w, a 51% – ?e wp?yw ten jest niewielki. Tymczasem koty s? odpowiedzialne za ?mier? od 1,4 do 3,7 miliarda ptak?w rocznie. Ze wzgl?du na wag? problemu, niezb?dne jest podj?cie ?rodk?w zapobiegawczych, kt?re pozwol? na zmniejszenie czynnika drapie?nika w ekosystemie. Dzia?ania te skierowa? nale?y do: – w?a?cicieli kot?w domowych – edukacja w zakresie oznaczania kot?w domowych wychodz?cych obro?? z dzwoneczkiem odstraszaj?cym ptaki lub zdecydowanie si? na trzymanie kota wy??cznie w domu – gmin ? w zakresie wprowadzania program?w kontroli populacji kot?w wolno?yj?cych. Niniejsza publikacja ma na celu u?atwienie gminom wprowadzanie program?w kontroli populacji kot?w, kt?re b?d? mia?y nie tylko wymiar humanitarny ale przyczyni? si? tak?e do zwi?kszenia ilo?ci ptak?w w miastach.