Nasz szpital

Leon… diagnoza – zaawansowane zwyrodnienie obu g??wek ko?ci i panewek biodrowych, zerwane wi?zad?a krzy?owe prawej ko?czyny, naruszone lewej… „Ten pies ?yje w takim b?lu, ?e gdyby zabra? mu go na tydzie? i potem odda? z powrotem – oszala?by.” Rokowania – bez operacji ?adne.

Leon jest ju? po kolejnej konsultacji przygotowuj?cej go do operacji. Operacja ju? 4 czerwca 2009 – w naszej zaprzyja?nionej klinice Amicis przy wsp??udziale doktora Mederskiego z Grudzi?dza -?operacja trwa?a 3 godziny. Operowa? doktor Mederski z Grudzi?dza, doktor Zaleski i Ulewicz z Gda?ska. I teraz fachowo: „dawne zerwanie wi?zade? kolanowych spowodowa?o du?? kulawizn? i bolesno??. Ka?dy ruch powodowa? tarcie w stawie i niesamowity b?l. Przeprowadzono operacj? polegaj?c? na: otwarciu stawu klanowego. Stawy zosta?y oczyszczone z ruchomych i martwych element?w (usunieto rzepk?), dokonano ci?cia korekcyjnego TP, za?o?ono p?ytk? kostn? AO.” Rehabilitacja Leona potrwa ok 2-3 miesi?ce zgodnie z tempem zrostu ko?ci. Po rehabilitacji – Leona czeka kolejna operacja lewej ?apy. B?dzie wtedy jak nowy. Kolejna diagnoza – nowotw?r ko?ci… Nadzieja… na przeszczep o ile nadgarstki b?d? nowotworowo nienarusze. Z?udna… 29 grudnia 2009 roku Leon straci? chor? ?ap?. Na zawsze zostanie w schronisku.

Leon umar? w schronisku w lutym 2013 roku

.

Pamela – s?dz?c po sutkach Pamela rodzi?a co p?? roku. I szczenna trafi?a do schroniska. Nie b?dzie ju? wi?cej rodzi? – zosta?a wysterylizowana. Usuni?to tak?e monstrualnie zmienione listwy mleczne. Pamela zosta?a adoptowana wraz z nadej?ciem maja 2009 roku.

.

Filip…powa?ne z?amanie przedniej ?apy z przemieszczeniem ko?ci- rana zosta?a oczyszczona z ropy i od?amk?w ko?ci, to co zosta?o z ko?ci lekarze z?o?yli zespolem. Rokowania? Bardzo ostro?ne. D?ugo utrzymuj?cy si? stan zapalny m?g? spowodowa? martwic? ko?ci. Dopiero po jego ust?pieniu b?dzie mo?na Filipa dalej diagnozowa? – czy ko?? si? zrasta czy nie, czy trzeba powt?rnie operowa? czy ju? wystarczy cierpie?.

I jak to w ?yciu bywa – komplikacje… Filip zbyt dynamiczny z?ama? zespol i ?apa nie zros?a si? w przewidzianym terminie. Z dobrych wie?ci – tworzy si? samoistna kostnina i nie b?dziemy powt?rnie operowa?. Po roku od pierwszej operacji Filip zosta? poddany operacji usuni?cia zespolu. Jest w pe?ni sprawnym psem czekaj?cym na adopcj?. Filip zosta? adoptowany, ale nadal pozostaje pod kuratel? Fundacji w zakresie opieki wetrynaryjnej sprawowanej przez lekarzy weterynarii z Przychodni Weterynaryjnej Amicis

.