Statut fundacji

FUNDACJA IRASIAD – ZAGUBIONYM

STATUT

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1

Fundacją ustanawiają:  Chrystowska Dominika,  Grygoruk Aneta,  Skwarcow-Nowakowska Katarzyna, Szalc Agnieszka, Szlawska Anna  zwane dalej  Fundatorami .

2

1. Fundacja nosi nazwę ?Fundacja IRASIAD – ZAGUBIONYM?.

2. ?Fundacja IRASIAD – ZAGUBIONYM?, zwana dalej Fundacj?, dzia?a na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj.: Dz. U z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z p??n. zm.).

3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

?3.

1. Terenem dzia?ania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedzib? Fundacji jest miasto Gda?sk, ul. ?Damroki 91 m 2 ,80-177.

3. Dla w?a?ciwej realizacji cel?w Fundacja mo?e prowadzi? dzia?alno?? poza granicami kraju zgodnie z obowi?zuj?cym porz?dkiem prawnym.

?4.

Ministrem w?a?ciwym ze wzgl?du na zakres swojej dzia?alno?ci oraz cele Fundacji jest Minister w?a?ciwy do spraw ?rodowiska.

?5

.

Fundacja posiada osobowo?? prawn?.

?6.

1. Fundacja opiera sw? dzia?alno?? na pracy spo?ecznej Fundator?w i wolontariuszy.

2. Fundacja mo?e zatrudnia? pracownik?w.

3. Fundacja mo?e prowadzi? dzia?alno?? gospodarcz?.

?7

1. Fundacja mo?e by? cz?onkiem mi?dzynarodowych stowarzysze? i sieci wsp??pracy zrzeszaj?cych organizacje o zbli?onych celach.

2. Dla osi?gni?cia swoich cel?w Fundacja mo?e wspiera? dzia?alno?? innych os?b prawnych i fizycznych.

? 8

Fundacja mo?e ustanawia? odznaki, medale honorowe i przyznawa? je wraz z innymi nagrodami i wyr??nieniami, osobom fizycznym i prawnym zas?u?onym dla Fundacji.

II.CELE FUNDACJI

?9

Celem Fundacji jest ochrona zwierz?t w tym:

1) dzia?anie na rzecz humanitarnego traktowania zwierz?t,

2) niesienie pomocy zwierz?tom skrzywdzonym i porzuconym,

3) wszelkie dzia?ania w zakresie zwalczania zjawiska bezdomno?ci zwierz?t,

4) zwalczanie przejaw?w zn?cania si? nad zwierz?tami,

5) propagowanie humanitarnego i zgodnego z prawem traktowania zwierz?t, poszanowania ich, obj?cia ochron? i otoczenia opiek?,

6) propagowanie w spo?ecze?stwie idei ochrony zwierz?t i ?rodowiska zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami oraz rozpowszechnianie informacji, metod i technik w zakresie dzia?alno?ci na rzecz praw zwierz?t,

7) propagowanie kultury kynologicznej (sporty z psem, piel?gnacja, hodowla),

8) ochrona ?rodowiska przyrodniczego,

9) zwi?kszanie dost?pno?ci do zasob?w ?rodowiska osobom niepe?nosprawnym, wykluczonym spo?ecznie, przewlekle chorym.

?10

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1) wsp??prac? i wspieranie plac?wek i os?b fizycznych nios?cych pomoc zwierz?tom bezdomnym, skrzywdzonym i porzuconym (schronisk),

2) propagowanie, wspieranie i prowadzenie niewielkich noclegowni, przytulisk, dom?w tymczasowych, schronisk i hoteli dla zwierz?t,

3) umieszczanie bezdomnych zwierz?t w noclegowniach, przytuliskach, domach tymczasowych, schroniskach i hotelach dla zwierz?t prowadzonych przez inne podmioty,

4) prowadzenie dzia?alno?ci adopcyjnej poprzez znajdowanie zwierz?tom nowych dom?w,

5) do?ywianie i leczenie zwierz?t,

6) dzia?ania zmierzaj?ce do ograniczenia populacji zwierz?t niechcianych, szczeg?lnie realizowanie programu sterylizacji i kastracji,

7) propagowanie programu identyfikacji zwierz?t,

8) zbieranie ?rodk?w finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji,

9) prowadzenie edukacji prozwierz?cej, organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych s?u??cych budowaniu spo?ecznej ?wiadomo?ci o prawach zwierz?t,

przyczynach bezdomno?ci, sposobach rozwi?zywania tego problemu, korzy?ciach p?yn?cych z zabieg?w sterylizacji i kastracji,

10) wsp??praca z jednostkami o?wiatowymi w kontek?cie wychowania dzieci i m?odzie?y w duchu humanitarnego traktowania zwierz?t oraz bezpiecznego zachowania si? w obecno?ci zwierz?t,

11) wsp??prac? z instytucjami pa?stwowymi, samorz?dowymi, organizacjami pozarz?dowymi oraz osobami fizycznymi, kt?rych celem jest niesienie pomocy zwierz?tom bezdomnym i skrzywdzonym oraz innymi organizacjami, wsp??praca z kt?rymi mo?e przyczyni? si? do realizacji cel?w statutowych Fundacji,

12) podejmowanie interwencji w obronie praw zwierz?t, sk?adanie zawiadomie? o pope?nionych przest?pstwach, wyst?powanie w s?dach oraz przed innymi w?adzami i organami w sprawach z zakresu ochrony praw zwierz?t, wsp??dzia?anie z w?a?ciwymi organami i instytucjami w wykrywaniu ?i zwalczaniu przest?pstw i wykrocze? wymierzonych w prawa zwierz?t,

13) wsp??dzia?anie z w?a?ciwymi instytucjami tj. Policj?, Stra?? Miejsk?, administracj? publiczn? m.in. w zakresie ujawniania i ?cigania przest?pstw i wykrocze? dotycz?cych praw zwierz?t,

14) wyst?powanie z inicjatywami w zakresie wydawania przepis?w dotycz?cych praw zwierz?t oraz wsp??uczestniczenie w tworzeniu akt?w prawnych z tym zwi?zanych,

15) dzia?alno?? publicystyczn? oraz realizacj? materia??w audiowizualnych zwi?zanych z dzia?alno?ci? Fundacji,

16) dzia?alno?? zwi?zan? z poch?wkiem zwierz?t,

17) prowadzenie interwencyjnego pogotowia weterynaryjnego,

18) organizacj? szkole? kynologicznych i weterynaryjnych,

19) poradnictwo w zakresie kynologii (szkolenie, piel?gnacja, hodowla, wychowanie, behawiorystyka),

20) produkcj? i sprzeda? materia??w reklamowych oraz akcesori?w dla zwierz?t,

21) dzia?ania zwi?zane z ochron? ?rodowiska,

22) poradnictwo prawne w zakresie zwi?zanym z dzia?alno?ci? Fundacji,

23) dzia?alno?? edukacyjn?, wydawnicz? i badawcz? w zakresie wymienionym w celach dzia?ania Fundacji,

24) inne dzia?ania zmierzaj?ce do realizacji statutowych cel?w Fundacji.

?11

Dla realizacji swoich cel?w Fundacja mo?e r?wnie?, na podstawie odr?bnych um?w, wspiera? lub wsp??uczestniczy? w zbli?onej z jej celami, dzia?alno?ci innych fundacji i podmiot?w.

III.MAJ?TEK I DOCHODY FUNDACJI

?12

1. Maj?tek Fundacji stanowi Fundusz Za?o?ycielski, na kt?ry sk?ada si? wk?ad pieni??ny przekazany przez Fundator?w, w kwocie pieni??nej 2 500,00 z? (s?ownie: dwa tysi?ce pi??set z?otych).

2. Fundusz Za?o?ycielski Fundacji obejmuje 2 500,00 z? wniesione w got?wce nast?puj?co przez:

Dominika Chrystowska w kwocie 500,00 z?

Aneta Grygoruk w kwocie 500,00 z?

Katarzyna Skwarcow-Nowakowska w kwocie 500,00 z?

Agnieszka Szalc w kwocie 500,00 z?

Anna Szlawska w kwocie 500,00 z?

3. Maj?tek Fundacji stanowi? te? ?rodki finansowe, nieruchomo?ci i ruchomo?ci nabyte w toku jej dzia?alno?ci.

?13

1. Dochodami Fundacji s? w szczeg?lno?ci:

a) darowizny, dotacje, spadki i zapisy od os?b fizycznych, prawnych, krajowych i zagranicznych,

b)subwencje os?b prawnych,

c) odsetki bankowe i inne dochody kapita?owe,

d) dochody z maj?tku ruchomego i nieruchomego,

e) dotacje z bud?etu pa?stwa,

f) dotacje z program?w pomocowych Unii Europejskiej,

g) dochody uzyskiwane z dzia?alno?ci gospodarczej Fundacji,

h) dochody ze zbi?rek i imprez publicznych.

2. Dochody Fundacji przeznaczone s? na realizacj? cel?w statutowych oraz na pokrycie niezb?dnych koszt?w dzia?ania Fundacji.

3. Dochody z subwencji, darowizn, spadk?w i zapis?w mog? by? u?yte na realizacj? wszystkich cel?w Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

4. W przypadku powo?ania Fundacji do dziedziczenia jej Zarz?d sk?ada o?wiadczenie o przyj?ciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko w?wczas, gdy w chwili z?o?enia tego o?wiadczenia jest oczywiste, ?e stan czynny spadku znacznie przewy?sza d?ugi spadkowe.

5. Fundacja odpowiada za swoje zobowi?zania ca?ym swoim maj?tkiem.

6. Fundacja prowadzi gospodark? finansow? i ksi?gi rachunkowe wed?ug zasad obowi?zuj?cych osoby prawne.

IV.DZIA?ALNO?? GOSPODARCZA FUNDACJI

?14

Fundacja mo?e prowadzi? dzia?alno?? gospodarcz? w zakresie:

a) PKD 32.40.Z ? Produkcja gier i zabawek.

b) PKD 32.99.Z ? Produkcja pozosta?ych wyrob?w gdzie indziej niesklasyfikowanych.

c) PKD 47.19.Z – Pozosta?a sprzeda? detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach.

d) PKD 58.19.Z ? Pozosta?a dzia?alno?? wydawnicza.

e) PKD 59.11.Z ? Dzia?alno?? zwi?zana z produkcj? film?w, nagra? video i program?w telewizyjnych.

f) PKD 69.10.Z ? Dzia?alno?? prawnicza.

g) PKD 73.20.Z ? Badanie rynku i opinii publicznej.

h) PKD 74.90.Z ? Pozosta?a dzia?alno?? profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.

i) PKD 75.00.Z ? Dzia?alno?? weterynaryjna.

j) PKD 82.30.Z ? Dzia?alno?? zwi?zana z organizacja targ?w, wystaw i kongres?w.

k) PKD 85.59.B ? Pozosta?e pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

l) PKD 96.03.Z – ?Pogrzeby i dzia?alno?? pokrewna.

m) PKD 96.09.Z ? Pozosta?a dzia?alno?? us?ugowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

?15

Dzia?alno?? gospodarcza, o kt?rej mowa w ? 14 powinna by? podejmowana w rozmiarach s?u??cych realizacji statutowego celu Fundacji.

?16

Z dochod?w Fundacji, Zarz?d Fundacji mo?e przeznaczy? odpowiednie ?rodki na dzia?alno?? gospodarcz? podejmowan? w rozmiarach s?u??cych realizacji statutowego celu Fundacji.

? 17

Fundacja mo?e tworzy? sp??ki prawa handlowego oraz nabywa? wzgl?dnie zbywa? udzia?y i akcje w sp??kach kapita?owych.

? 18

Inwestycje okre?lone w ?17 powinny by? podejmowane w rozmiarach s?u??cych realizacji statutowego celu Fundacji.

V.ORGANY I ORGANIZACJA FUNDACJI

? 19

Naczelnymi Organami Fundacji s?:

1. Zgromadzenie Fundator?w

2. Zarz?d Fundacji

3. Rada Fundacji.

? 20

1. Zgromadzenie Fundator?w odbywa si? z inicjatywy kt?regokolwiek z Fundator?w lub na wniosek Zarz?du.

2. Zgromadzenie Fundator?w odbywa si? w siedzibie Fundacji lub we wskazanym przez jednego z Fundator?w miejscu.

3. Ka?demu z Fundator?w przys?uguje w g?osowaniu jeden g?os w stosunku do wniesionego Funduszu Za?o?ycielskiego.

4. Uprawnienia Fundator?w s? dziedziczne, z tym, ?e nast?pcy prawni Fundatora, niezale?nie od ich liczby dysponuj? w dalszym ci?gu jednym g?osem.

5. Zgromadzenie Fundator?w jest protoko?owane. Ksi?g? protoko??w prowadzi Zarz?d Fundacji.

6. Do wa?no?ci Zgromadzenia Fundator?w wymagana jest obecno?? co najmniej trzech Fundator?w, je?eli wszyscy Fundatorzy zostali powiadomieni o planowanym Zgromadzeniu listami poleconymi co najmniej 30 dni przed jego odbyciem.

7. Zawiadomienie w tym trybie nie jest wymagane, je?eli obecni s? wszyscy Fundatorzy.

8. Uchwa?y Zgromadzenia Fundator?w zapadaj? wi?kszo?ci? oddanych g?os?w.

? 21

Do obowi?zk?w Zgromadzenia Fundator?w nale?y:

1. Powo?ywanie i odwo?ywanie cz?onk?w Zarz?du Fundacji .

2. Powo?anie i odwo?anie Pe?nomocnika Fundator?w reprezentuj?cego Fundacj? w umowach z zakresu prawa cywilnego i prawa pracy zawieranych z Zarz?dem Fundacji.

2a. Powo?ywanie i odwo?ywanie cz?onk?w Rady Fundacji.

3. Podejmowanie uchwa? o zmianie statutu Fundacji.

3a. Podejmowanie uchwa? o przyst?pieniu b?d? wyst?pieniu Fundacji do innej organizacji.

4. Wyznaczanie Likwidator?w Fundacji.

5. Wskazanie przeznaczenia maj?tku Fundacji po zako?czeniu jej likwidacji.

? 22

1. Zarz?d Fundacji liczy od 1 do 5 cz?onk?w.

2. Na czele Zarz?du stoi Prezes Zarz?du.

3. W sk?ad Zarz?du mog? wchodzi? Fundatorzy.

4. W sk?ad pierwszego Zarz?du Fundacji wchodz?:

Prezes Zarz?du – Anna Szlawska,

v-ce Prezes Zarz?du – Katarzyna Skwarcow-Nowakowska,

Sekretarz Zarz?du – Agnieszka Szalc

? 23

1. Zarz?d Fundacji kieruje jej dzia?alno?ci? i reprezentuje j? na zewn?trz.

2. Zarz?d Fundacji mo?e udziela? pe?nomocnictw do reprezentowania Fundacji.

3. Ka?dy cz?onek Zarz?du jest uprawniony do samodzielnego zawierania um?w, udzielania pe?nomocnictwa i sk?adania innych o?wiadcze? woli w szczeg?lno?ci w sprawach maj?tkowych, jednak?e w przypadku o?wiadcze? woli z kt?rymi wi??e si? zaci?gni?cie przez Fundacj? zobowi?zania lub rozporz?dzenie prawem o warto?ci przekraczaj?cej 3000 (trzy tysi?ce) z?otych wymagane jest wsp??dzia?anie dw?ch cz?onk?w Zarz?du.

? 24

Do wy??cznej kompetencji Zarz?du Fundacji nale?y:

1. Uchwalanie program?w dzia?ania Fundacji i plan?w jej realizacji.

2. Reprezentowanie Fundacji na zewn?trz, a w szczeg?lno?ci wobec organ?w pa?stwowych i innych organizacji i udzielanie pe?nomocnictw.

3. Sprawowanie pieczy nad maj?tkiem Fundacji.

4. Przyjmowanie darowizn, dotacji, subwencji, spadk?w i zapis?w.

5. Uchwalanie rocznych plan?w finansowych oraz sprawozda? rocznych z dzia?alno?ci Fundacji, a nast?pnie ich przedk?adanie Zgromadzeniu Fundator?w oraz Radzie Fundacji.

6. Uchwalanie regulaminu pracy Zarz?du.

7. Tworzenie i likwidacja oddzia??w i okre?lanie zakresu ich dzia?ania w ramach Fundacji.

8. Ustalenie regulamin?w wydatkowania ?rodk?w Fundacji na cele statutowe.

9. Ustanawianie tytu??w honorowych i innych wyr??nie? oraz uchwalanie regulaminu ich przyznawania osobom i innym podmiotom zas?u?onym dla cel?w realizowanych przez Fundacj?.

10. Uchwalanie instrukcji w zakresie administrowania maj?tkiem i dzia?alno?ci finansowej.

11. Decydowanie o strukturze organizacyjnej Fundacji i ustalenie liczby sta?ych pracownik?w.

12. Ustalenie podzia?u pracy mi?dzy cz?onkami Zarz?du.

? 25

Cz?onkostwo Zarz?du ustaje z chwil? jego rezygnacji, ?mierci b?d? odwo?ania.

? 25a

1. Rada Fundacji jest kolegialnym organem wewn?trznej kontroli i nadzoru.

2. W sk?ad Rady Fundacji wchodz? 3 osoby wybierane przez Zgromadzenie Fundator?w. Cz?onkowie Rady Fundacji wybieraj? ze swojego grona Przewodnicz?cego Rady Fundacji.

3. Posiedzenia Rady Fundacji odbywaj? si? na wniosek Przewodnicz?cego Rady Fundacji lub na wniosek Zgromadzenia Fundator?w.

4. Do wa?no?ci posiedzenia Rady Fundacji jest wymagana obecno?? co najmniej dw?ch ?cz?onk?w Rady Fundacji, je?eli wszyscy cz?onkowie zostali powiadomieni o planowanym posiedzeniu Rady Fundacji listami poleconymi co najmniej 30 dni przed jego odbyciem. Zawiadomienie w tym trybie nie jest wymagane, je?eli obecni s? wszyscy cz?onkowie Rady Fundacji.

5. Uchwa?y Rady Fundacji zapadaj? wi?kszo?ci? oddanych g?os?w.

? 25b

1. Rada Fundacji sprawuje bie??cy wewn?trzny nadz?r i kontrol? dzia?alno?ci Fundacji.

2. Rada Fundacji, a tak?e ka?dy z jej cz?onk?w samodzielnie, maj? prawo ??da? od Zarz?du Fundacji oraz poszczeg?lnych jego cz?onk?w udzielenia informacji i wyja?nie? w ka?dej sprawie obj?tej dzia?alno?ci? Fundacji, a tak?e ??da? przed?o?enia stosownych dokument?w.

3. Rada Fundacji opiniuje sporz?dzane przez Zarz?d roczne plany finansowe oraz sprawozdania roczne z dzia?alno?ci, a nast?pnie opinie te przedstawia Zgromadzeniu Fundator?w.

? 25c

Rada Fundacji nie podlega Zarz?dowi Fundacji w ?adnej sprawie.

? 25d

Cz?onkowie Rady Fundacji:

1) nie mog? by? cz?onkami Zarz?du Fundacji ani pozostawa? z nimi w stosunku pokrewie?stwa, powinowactwa lub podleg?o?ci z tytu?u zatrudnienia,

2) nie mog? by? skazani prawomocnym wyrokiem za przest?pstwo z winy umy?lnej.

a)POSTANOWIENIA KO?COWE

? 26

Zabrania si?:

a) udzielania po?yczek lub zabezpieczania zobowi?za? maj?tkiem Fundacji w stosunku do jej fundator?w, cz?onk?w organ?w lub pracownik?w Fundacji oraz os?b, z kt?rymi pracownicy pozostaj? w zwi?zku ma??e?skim albo w stosunku pokrewie?stwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie?stwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo s? zwi?zani z tytu?u przysposobienia, opieki lub kurateli („osoby bliskie”),

b) przekazywania maj?tku Fundacji na rzecz jej fundator?w, cz?onk?w organ?w lub pracownik?w Fundacji oraz ich os?b bliskich, na zasadach innych ni? w stosunku do os?b trzecich, w szczeg?lno?ci je?eli przekazanie to nast?puje bezp?atnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania maj?tku Fundacji na rzecz jej za?o?ycieli, cz?onk?w organ?w lub pracownik?w oraz ich os?b bliskich na zasadach innych ni? w stosunku do os?b trzecich,

d) zakupu na szczeg?lnych zasadach towar?w lub us?ug od podmiot?w, w kt?rych uczestnicz? fundatorzy, cz?onkowie organ?w Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie.

? 27

1. ?Statut Fundacji, z zastrze?eniem ust. 2, mo?e by? zmieniony lub zast?piony innym.

2. ?Zmiana statutu dokonywana jest w drodze uchwa?y Zgromadzenia Fundator?w.

3. ?Zmiana statutu nie mo?e dotyczy? istotnych zmian cel?w Fundacji.

? 28

1. Fundacja mo?e ulec likwidacji jedynie w razie:

a) osi?gni?cia celu, dla kt?rego zosta?a ustanowiona, lub

b) wyczerpania ?rodk?w finansowych i maj?tku.

2. Decyzj? o likwidacji Fundacji podejmuje Zgromadzenie Fundator?w w drodze jednomy?lnej uchwa?y.

? 29

Likwidatora Fundacji wyznacza Zgromadzenie Fundator?w. Do obowi?zk?w likwidatora nale?y w szczeg?lno?ci:

a) zg?oszenie wniosku do s?du rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,

b) wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie og?osze? prasowych do zg?oszenia swych wierzytelno?ci w ci?gu 3 miesi?cy od daty zg?oszenia,

c) sporz?dzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,

d) sporz?dzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowi?za?,

e) ?ci?gni?cie wierzytelno?ci, wype?nienie zobowi?za? oraz spieni??enie maj?tku ?Fundacji,

f) przekazanie wskazanym podmiotom ?rodk?w maj?tkowych pozosta?ych po zaspokojeniu wierzycieli,

g) zg?oszenie uko?czenia likwidacji do s?du rejestrowego wraz z wnioskiem o wykre?lenie ?Fundacji z rejestru,

h) wskazanie miejsca przechowywania dokument?w Fundacji.