Statut fundacji

FUNDACJA IRASIAD – ZAGUBIONYM

STATUT

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Fundację ustanawiają:  Chrystowska Dominika,  Grygoruk Aneta,  Skwarcow-Nowakowska Katarzyna, Szalc Agnieszka, Szlawska Anna  zwane dalej ?Fundatorami?.

§2

1. Fundacja nosi nazwę ?Fundacja IRASIAD – ZAGUBIONYM?.

2. ?Fundacja IRASIAD – ZAGUBIONYM?, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj.: Dz. U z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późn. zm.).

3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§3.

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk, ul.  Damroki 91 m 2 ,80-177.

3. Dla właściwej realizacji celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§4.

Ministrem właściwym ze względu na zakres swojej działalności oraz cele Fundacji jest Minister właściwy do spraw środowiska.

§5

.

Fundacja posiada osobowość prawną.

§6.

1. Fundacja opiera swą działalność na pracy społecznej Fundatorów i wolontariuszy.

2. Fundacja może zatrudniać pracowników.

3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

§7

1. Fundacja może być członkiem międzynarodowych stowarzyszeń i sieci współpracy zrzeszających organizacje o zbliżonych celach.

2. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych.

§ 8

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

II.CELE FUNDACJI

§9

Celem Fundacji jest ochrona zwierząt w tym:

1) działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt,

2) niesienie pomocy zwierzętom skrzywdzonym i porzuconym,

3) wszelkie działania w zakresie zwalczania zjawiska bezdomności zwierząt,

4) zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami,

5) propagowanie humanitarnego i zgodnego z prawem traktowania zwierząt, poszanowania ich, objęcia ochroną i otoczenia opieką,

6) propagowanie w społeczeństwie idei ochrony zwierząt i środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz rozpowszechnianie informacji, metod i technik w zakresie działalności na rzecz praw zwierząt,

7) propagowanie kultury kynologicznej (sporty z psem, pielęgnacja, hodowla),

8) ochrona środowiska przyrodniczego,

9) zwiększanie dostępności do zasobów środowiska osobom niepełnosprawnym, wykluczonym społecznie, przewlekle chorym.

§10

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1) współpracę i wspieranie placówek i osób fizycznych niosących pomoc zwierzętom bezdomnym, skrzywdzonym i porzuconym (schronisk),

2) propagowanie, wspieranie i prowadzenie niewielkich noclegowni, przytulisk, domów tymczasowych, schronisk i hoteli dla zwierząt,

3) umieszczanie bezdomnych zwierząt w noclegowniach, przytuliskach, domach tymczasowych, schroniskach i hotelach dla zwierząt prowadzonych przez inne podmioty,

4) prowadzenie działalności adopcyjnej poprzez znajdowanie zwierzętom nowych domów,

5) dożywianie i leczenie zwierząt,

6) działania zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt niechcianych, szczególnie realizowanie programu sterylizacji i kastracji,

7) propagowanie programu identyfikacji zwierząt,

8) zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji,

9) prowadzenie edukacji prozwierzęcej, organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych służących budowaniu społecznej świadomości o prawach zwierząt,

przyczynach bezdomności, sposobach rozwiązywania tego problemu, korzyściach płynących z zabiegów sterylizacji i kastracji,

10) współpraca z jednostkami oświatowymi w kontekście wychowania dzieci i młodzieży w duchu humanitarnego traktowania zwierząt oraz bezpiecznego zachowania się w obecności zwierząt,

11) współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym i skrzywdzonym oraz innymi organizacjami, współpraca z którymi może przyczynić się do realizacji celów statutowych Fundacji,

12) podejmowanie interwencji w obronie praw zwierząt, składanie zawiadomień o popełnionych przestępstwach, występowanie w sądach oraz przed innymi władzami i organami w sprawach z zakresu ochrony praw zwierząt, współdziałanie z właściwymi organami i instytucjami w wykrywaniu  i zwalczaniu przestępstw i wykroczeń wymierzonych w prawa zwierząt,

13) współdziałanie z właściwymi instytucjami tj. Policją, Strażą Miejską, administracją publiczną m.in. w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw i wykroczeń dotyczących praw zwierząt,

14) występowanie z inicjatywami w zakresie wydawania przepisów dotyczących praw zwierząt oraz współuczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych z tym związanych,

15) działalność publicystyczną oraz realizację materiałów audiowizualnych związanych z działalnością Fundacji,

16) działalność związaną z pochówkiem zwierząt,

17) prowadzenie interwencyjnego pogotowia weterynaryjnego,

18) organizację szkoleń kynologicznych i weterynaryjnych,

19) poradnictwo w zakresie kynologii (szkolenie, pielęgnacja, hodowla, wychowanie, behawiorystyka),

20) produkcję i sprzedaż materiałów reklamowych oraz akcesoriów dla zwierząt,

21) działania związane z ochroną środowiska,

22) poradnictwo prawne w zakresie związanym z działalnością Fundacji,

23) działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,

24) inne działania zmierzające do realizacji statutowych celów Fundacji.

§11

Dla realizacji swoich celów Fundacja może również, na podstawie odrębnych umów, wspierać lub współuczestniczyć w zbliżonej z jej celami, działalności innych fundacji i podmiotów.

III.MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§12

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski, na który składa się wkład pieniężny przekazany przez Fundatorów, w kwocie pieniężnej 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).

2. Fundusz Założycielski Fundacji obejmuje 2 500,00 zł wniesione w gotówce następująco przez:

Dominika Chrystowska w kwocie 500,00 zł

Aneta Grygoruk w kwocie 500,00 zł

Katarzyna Skwarcow-Nowakowska w kwocie 500,00 zł

Agnieszka Szalc w kwocie 500,00 zł

Anna Szlawska w kwocie 500,00 zł

3. Majątek Fundacji stanowią też środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte w toku jej działalności.

§13

1. Dochodami Fundacji są w szczególności:

a) darowizny, dotacje, spadki i zapisy od osób fizycznych, prawnych, krajowych i zagranicznych,

b)subwencje osób prawnych,

c) odsetki bankowe i inne dochody kapitałowe,

d) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,

e) dotacje z budżetu państwa,

f) dotacje z programów pomocowych Unii Europejskiej,

g) dochody uzyskiwane z działalności gospodarczej Fundacji,

h) dochody ze zbiórek i imprez publicznych.

2. Dochody Fundacji przeznaczone są na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działania Fundacji.

3. Dochody z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

5. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

6. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe według zasad obowiązujących osoby prawne.

IV.DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§14

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

a) PKD 32.40.Z ? Produkcja gier i zabawek.

b) PKD 32.99.Z ? Produkcja pozostałych wyrobów gdzie indziej niesklasyfikowanych.

c) PKD 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach.

d) PKD 58.19.Z ? Pozostała działalność wydawnicza.

e) PKD 59.11.Z ? Działalność związana z produkcją filmów, nagrań video i programów telewizyjnych.

f) PKD 69.10.Z ? Działalność prawnicza.

g) PKD 73.20.Z ? Badanie rynku i opinii publicznej.

h) PKD 74.90.Z ? Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.

i) PKD 75.00.Z ? Działalność weterynaryjna.

j) PKD 82.30.Z ? Działalność związana z organizacja targów, wystaw i kongresów.

k) PKD 85.59.B ? Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

l) PKD 96.03.Z –  Pogrzeby i działalność pokrewna.

m) PKD 96.09.Z ? Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§15

Działalność gospodarcza, o której mowa w § 14 powinna być podejmowana w rozmiarach służących realizacji statutowego celu Fundacji.

§16

Z dochodów Fundacji, Zarząd Fundacji może przeznaczyć odpowiednie środki na działalność gospodarczą podejmowaną w rozmiarach służących realizacji statutowego celu Fundacji.

§ 17

Fundacja może tworzyć spółki prawa handlowego oraz nabywać względnie zbywać udziały i akcje w spółkach kapitałowych.

§ 18

Inwestycje określone w §17 powinny być podejmowane w rozmiarach służących realizacji statutowego celu Fundacji.

V.ORGANY I ORGANIZACJA FUNDACJI

§ 19

Naczelnymi Organami Fundacji są:

1. Zgromadzenie Fundatorów

2. Zarząd Fundacji

3. Rada Fundacji.

§ 20

1. Zgromadzenie Fundatorów odbywa się z inicjatywy któregokolwiek z Fundatorów lub na wniosek Zarządu.

2. Zgromadzenie Fundatorów odbywa się w siedzibie Fundacji lub we wskazanym przez jednego z Fundatorów miejscu.

3. Każdemu z Fundatorów przysługuje w głosowaniu jeden głos w stosunku do wniesionego Funduszu Założycielskiego.

4. Uprawnienia Fundatorów są dziedziczne, z tym, że następcy prawni Fundatora, niezależnie od ich liczby dysponują w dalszym ciągu jednym głosem.

5. Zgromadzenie Fundatorów jest protokołowane. Księgę protokołów prowadzi Zarząd Fundacji.

6. Do ważności Zgromadzenia Fundatorów wymagana jest obecność co najmniej trzech Fundatorów, jeżeli wszyscy Fundatorzy zostali powiadomieni o planowanym Zgromadzeniu listami poleconymi co najmniej 30 dni przed jego odbyciem.

7. Zawiadomienie w tym trybie nie jest wymagane, jeżeli obecni są wszyscy Fundatorzy.

8. Uchwały Zgromadzenia Fundatorów zapadają większością oddanych głosów.

§ 21

Do obowiązków Zgromadzenia Fundatorów należy:

1. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji .

2. Powołanie i odwołanie Pełnomocnika Fundatorów reprezentującego Fundację w umowach z zakresu prawa cywilnego i prawa pracy zawieranych z Zarządem Fundacji.

2a. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji.

3. Podejmowanie uchwał o zmianie statutu Fundacji.

3a. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu bądź wystąpieniu Fundacji do innej organizacji.

4. Wyznaczanie Likwidatorów Fundacji.

5. Wskazanie przeznaczenia majątku Fundacji po zakończeniu jej likwidacji.

§ 22

1. Zarząd Fundacji liczy od 1 do 5 członków.

2. Na czele Zarządu stoi Prezes Zarządu.

3. W skład Zarządu mogą wchodzić Fundatorzy.

4. W skład pierwszego Zarządu Fundacji wchodzą:

Prezes Zarządu – Anna Szlawska,

v-ce Prezes Zarządu – Katarzyna Skwarcow-Nowakowska,

Sekretarz Zarządu – Agnieszka Szalc

§ 23

1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Zarząd Fundacji może udzielać pełnomocnictw do reprezentowania Fundacji.

3. Każdy członek Zarządu jest uprawniony do samodzielnego zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych, jednakże w przypadku oświadczeń woli z którymi wiąże się zaciągnięcie przez Fundację zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości przekraczającej 3000 (trzy tysiące) złotych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

§ 24

Do wyłącznej kompetencji Zarządu Fundacji należy:

1. Uchwalanie programów działania Fundacji i planów jej realizacji.

2. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, a w szczególności wobec organów państwowych i innych organizacji i udzielanie pełnomocnictw.

3. Sprawowanie pieczy nad majątkiem Fundacji.

4. Przyjmowanie darowizn, dotacji, subwencji, spadków i zapisów.

5. Uchwalanie rocznych planów finansowych oraz sprawozdań rocznych z działalności Fundacji, a następnie ich przedkładanie Zgromadzeniu Fundatorów oraz Radzie Fundacji.

6. Uchwalanie regulaminu pracy Zarządu.

7. Tworzenie i likwidacja oddziałów i określanie zakresu ich działania w ramach Fundacji.

8. Ustalenie regulaminów wydatkowania środków Fundacji na cele statutowe.

9. Ustanawianie tytułów honorowych i innych wyróżnień oraz uchwalanie regulaminu ich przyznawania osobom i innym podmiotom zasłużonym dla celów realizowanych przez Fundację.

10. Uchwalanie instrukcji w zakresie administrowania majątkiem i działalności finansowej.

11. Decydowanie o strukturze organizacyjnej Fundacji i ustalenie liczby stałych pracowników.

12. Ustalenie podziału pracy między członkami Zarządu.

§ 25

Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą jego rezygnacji, śmierci bądź odwołania.

§ 25a

1. Rada Fundacji jest kolegialnym organem wewnętrznej kontroli i nadzoru.

2. W skład Rady Fundacji wchodzą 3 osoby wybierane przez Zgromadzenie Fundatorów. Członkowie Rady Fundacji wybierają ze swojego grona Przewodniczącego Rady Fundacji.

3. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się na wniosek Przewodniczącego Rady Fundacji lub na wniosek Zgromadzenia Fundatorów.

4. Do ważności posiedzenia Rady Fundacji jest wymagana obecność co najmniej dwóch  członków Rady Fundacji, jeżeli wszyscy członkowie zostali powiadomieni o planowanym posiedzeniu Rady Fundacji listami poleconymi co najmniej 30 dni przed jego odbyciem. Zawiadomienie w tym trybie nie jest wymagane, jeżeli obecni są wszyscy członkowie Rady Fundacji.

5. Uchwały Rady Fundacji zapadają większością oddanych głosów.

§ 25b

1. Rada Fundacji sprawuje bieżący wewnętrzny nadzór i kontrolę działalności Fundacji.

2. Rada Fundacji, a także każdy z jej członków samodzielnie, mają prawo żądać od Zarządu Fundacji oraz poszczególnych jego członków udzielenia informacji i wyjaśnień w każdej sprawie objętej działalnością Fundacji, a także żądać przedłożenia stosownych dokumentów.

3. Rada Fundacji opiniuje sporządzane przez Zarząd roczne plany finansowe oraz sprawozdania roczne z działalności, a następnie opinie te przedstawia Zgromadzeniu Fundatorów.

§ 25c

Rada Fundacji nie podlega Zarządowi Fundacji w żadnej sprawie.

§ 25d

Członkowie Rady Fundacji:

1) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

a)POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26

Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej fundatorów, członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli („osoby bliskie”),

b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej fundatorów, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz jej założycieli, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 27

1.  Statut Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, może być zmieniony lub zastąpiony innym.

2.  Zmiana statutu dokonywana jest w drodze uchwały Zgromadzenia Fundatorów.

3.  Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji.

§ 28

1. Fundacja może ulec likwidacji jedynie w razie:

a) osiągnięcia celu, dla którego została ustanowiona, lub

b) wyczerpania środków finansowych i majątku.

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zgromadzenie Fundatorów w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 29

Likwidatora Fundacji wyznacza Zgromadzenie Fundatorów. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:

a) zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,

b) wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty zgłoszenia,

c) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,

d) sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,

e) ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku  Fundacji,

f) przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli,

g) zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie  Fundacji z rejestru,

h) wskazanie miejsca przechowywania dokumentów Fundacji.