O fundacji

 

maleIrasiad – Zagubionym jest niewielk? tr?jmiejsk? fundacj?. Jak wskazuje nazwa, Fundacja pomaga zagubionym duszom i tym zagubionym celowo i tym, kt?rych dotkn??o nieszcz??cie. Szczeg?ln? trosk? otaczamy zwierz?ta skrzywdzone przez cz?owieka, odtr?cone ze wzgl?du na sw?j s?dziwy wiek, choroby, zaburzenia behawioralne Nie zapominamy tak?e o ludziach, zw?aszcza tych wykluczonych spo?ecznie. Staramy si? odmieni? los jednych i drugich, nie zbawiamy ?wiata, staramy si?, by??wiat by? dla naszych podopiecznych lepszy.

Fundacja, kt?rej patronem jest pies nazwany przez Prezydenta RP ?Irasiadem? powsta?a 11 wrze?nia 2008 roku, by nie?? jak Ira pomoc. Irasiad by? najs?awniejszym psem IV RP, ale przede wszystkim by? psem wchodz?cym wraz z przewodnikiem w sk?ad mi?dzynarodowej Gda?skiej Grupy Poszukiwawczo -Ratowniczej PSP, by?a uczestnikiem wielu akcji poszukiwawczo – ratowniczych w kraju i poza jego granicami. Ira ca?e swoje ?ycie odda?a s?u?bie cz?owiekowi, szuka?a zaginionych grzybiarzy i ludzi zasypanych w gruzach po trz?sieniach ziemi w Algierii czy Pakistanie.

Kim by?a Ira zwana Irasiadem, wie chyba ca?a Polska, kim jest Fundacja Irasiad – Zagubionym wie ju? o wiele mniej. Celem dzia?ania Fundacji jest ochrona zwierz?t w wielu obszarach dzia?alno?ci. Zajmujemy si? dzia?aniem na rzecz humanitarnego i zgodnego z prawem traktowania zwierz?t, edukacj? prozwierz?c? oraz niesiemy bezpo?redni? pomoc zwierz?tom skrzywdzonym. Fundacja ma w chwili obecnej pod bezpo?redni? opiek? kilka ps?w i kilkana?cie kot?w oraz dwa konie. Wszyscy?nasi podopieczni maj? swoje smutne historie. Przez lata korzystania ze ?rodk?w finansowych uzyskanych z darowizn i wp?ywu 1% nie naby?y?my siedziby Fundacji, nie kupi?y?my samochodu, wszystkie rzeczy ruchome, kt?rymi dysponujemy, stanowi? nasz? prywatn? w?asno??. Inwestujemy w ?ycie i zdrowie naszych podopiecznych. Nakarmi?y?my setki ps?w i kot?w, wyleczy?y?my kilkadziesi?t chorych, poprzez finansowanie zabieg?w sterylizacji i kastracji zapobieg?y?my bezdomno?ci setek zwierz?t,?uda?o nam si? wykupi? cztery konie, kt?re ze wzgl?du na wiek i niepe?nosprawno?? mia?y wyruszy? w ostatni?, dramatyczn? drog?. Uda?o nam si? pom?c kilku potrzebuj?cym pomocy osobom. Tyle nam si? uda?o. Chcemy pomaga? m?drze poprzez dzia?alno?? edukacyjn? uczy? odpowiedzialno?ci i humanitarnego stosunku do zwierz?t, a poprzez bezpo?redni? opiek? nad zwierz?tami stworzy? im szanse na nowe domy b?d? godn? staro?? i godne umieranie. Chcemy, ?eby nie by?y samotne i niepotrzebne.