Sprawozdanie z realizacji zadania

 

Sprawozdanie z realizacji zadania pt.??Koty i ptaki w moim mie?cie ? ochrona bior??norodno?ci w aglomeracji miejskiej?

 

 

W roku 2016 uda?o si? nam zrealizowa? zadanie pod nazw? ?Koty i ptaki w moim mie?cie ? ochrona bior??norodno?ci w aglomeracji miejskiej?. Projekt m?g? by? zrealizowany dzi?ki dofinansowaniu
z Wojew?dzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Gda?sku w kwocie 20 000,00 z?. Koszt kwalifikowany ca?ego zadania wyni?s? 22 000,00 z?.

G??wnym celem realizacji zadania by?a kampania edukacyjno-informacyjna prowadzona w?r?d mieszka?c?w wojew?dztwa pomorskiego z zakresu ochrony gatunkowej ptak?w i kot?w w aglomeracji miejskiej.

Cele szczeg??owe:
? zwi?kszenie r??norodno?ci biologicznej miast
? wp?yw na zmiany klimatyczne wywo?ane zmniejszona ilo?ci? ptak?w i zmian? w ekosystemie miasta
? edukacja mieszka?c?w w zakresie ochrony gatunkowej
? budowanie trwa?ych partnerstw na rzecz zr?wnowa?onego rozwoju

Zadanie pod nazw?. ?Koty i ptaki w moim mie?cie ? ochrona bior??norodno?ci w aglomeracji miejskiej? zrealizowana by?a ?w nast?puj?cy spos?b:

Poprzez kontakty z mieszka?cami Wyspy Sobieszewskiej (G?rki Wschodnie, ?wibno) i Wi?linki uda?o si? ustali? miejsca bytowania wolnobytujacych kot?w. Koty, zar?wno te dzikie jak i domowe porzucone przez w?a?cicieli mno?y?y si? bez ?adnej kontroli, z informacji uzyskanych od mieszka?c?w dowiedzia?y?my si?, ?e koty cz?sto padaj? ofiarami ludzkiego okrucie?stwa (zabijanie m?odych koci?t-trucie, topienie). W okresie poza sezonem koty zw?aszcza m?ode g?oduj? i umieraj?.

Du?e stada kot?w przebywa?y g??wnie wok?? miejsc w kt?rych mog?y zdoby? po?ywienie czyli okolice bar?w, restauracji, pensjonat?w a tak?e szko?y podstawowej.

W okresie od maja do grudnia 2016 roku wy?apano do sterylizacji 80 sztuk kotek. Wi?kszo?? kotek wraca?a
w miejsce bytowania, ale kotki domowe, wyrzucone zosta?y zabierane i przekazywane do adopcji. Zabierane by?y te? m?ode koci?ta (wykaz miejsc w za??czniku)

Na podstawie z?o?onych zapyta? cenowych wy?oniono gabinet weterynaryjny lek. wet. Jacka S?owikowskiego
z Gda?ska z ulicy Piecewskiej 33, w kt?rym sterylizowane by?y wy?apane kotki. W ramach zabiegu kotki by?y r?wnie? odroboczane, odpchlone i przetrzymywane w gabinecie 24 godziny po zabiegu. W razie potrzeby by?y r?wnie? leczone.

W czasie trwania Projektu nawi?zano wsp??prac? z pracownikiem PAN-u, zajmuj?cym si? monitorowaniem
i badaniem populacji ptak?w na Wyspie Sobieszewskiej.

Zlecono do opracowania materia?y edukacyjne, mini poradnik dotycz?cy ptak?w i mini poradnik dotycz?cy opieki nad kotami, zlecono r?wnie? do opracowania konspekt lekcji-Pomagamy ptakom. Wszystkie materia?y dost?pne do pobrania na stronie www.irasiad-zagubionym.pl, zak?adka-realizacja projektu WFO?iGW.

Podczas trwania projektu na bie??co by?a kupowana karma, kt?r? dokarmiane by?y wolnobytuj?ce koty.

W ramach projektu wykonano ulotki dla doros?ych ? 1500 sztuk i ulotki dla dzieci 5000 sztuk. Ulotki zosta?y umieszczone w lecznicach weterynaryjnych, sklepach zoologicznych a tak?e tr?jmiejskich szko?ach (bibliotekach i ?wietlicach)

Ulotki dla dzieci by?y jednym z materia??w edukacyjnych wykorzystywanych do prowadzenia lekcji.

W ramach projektu przeprowadzono spotkania z dzie?mi i m?odzie?? w dziesi?ciu tr?jmiejskich szko?ach. Zaj?cia mia?y na celu pokazanie jak prawid?owo dokarmia? ptaki i co nale?y kategorycznie wyeliminowa?
z jad?ospisu ptak?w. Du?y nacisk k?adziono na przekazaniu dzieciom i m?odzie?y zasad jakie powinny by? bezwzgl?dnie przestrzegane podczas dokarmiania (wykaz szk?? i klas w za??czniku).

Istotnym by?o r?wnie? przekazanie dzieciom, m?odzie?y i nauczycielom zale?no?ci pomi?dzy ograniczaniem liczby gatunk?w inwazyjnych lub nienaturalnych dla ?rodowiska. Om?wiono najbardziej humanitarny spos?b zmniejszania populacji kot?w-zar?wno tych wolnobytuj?cych jak i domowych czyli zabiegi kastracji
i sterylizacji.

?Link do strony WFO?iGW w Gda?sku?http://www.wfosigw.gda.pl/

Za??cznik:?Spotkania w szko?ach – sprawozdanie

Dodaj komentarz