Nasze spotkania Projektowe

W ramach realizacji projektu spotykamy si? z dzie?mi w pomorskich szko?ach i przedszkolach.?

Zima to trudny czas dla zwierz?t szczeg?lnie tych, kt?re potrzebuj? naszej pomocy. Pomagaj?c zwierz?tom zar?wno kotom wolnobytuj?cym jak i ptakom sp?dzaj?cym u nas zim? powinni?my pami?ta? o regularno?ci i systematyczno?ci. Podczas spotka? z dzie?mi rozmawiali?my o tym jak dzieci mog? pom?c zwierzakom przetrwa? zim?. Dzieci bardzo aktywnie bra?y udzia? w zaj?ciach, opowiada?y o tym czym dokarmiaj? ptaszki, wiedzia?y jak nazywa si? ptasia sto??wka, wymienia?y nazwy ptaszk?w, kt?re zostaj? u nas na zim?. Niestety w wi?kszo?ci karmnik?w pojawia si? chleb i okruszki pieczywa, traktowany jako podstawa ?ywienia naszych skrzydlatych przyjaci??. Bardzo wa?ne by?o wi?c poinformowanie dzieci o tym dlaczego bia?e pieczywo nie powinno pojawi? si? w jad?ospisie ptak?w zar?wno tych, kt?re odwiedzaj? nasze karmniki jak i ?ab?dzi i kaczek. Dzi?ki naszym spotkaniom dzieci dowiedzia?y si? o tym jak bezpiecznie umie?ci? karmnik i dlaczego jest to bardzo wa?ne dla bezpiecze?stwa ptak?w odwiedzaj?cych ptasie sto??wki, czym karmi? a czym nie wolno dokarmia? ptak?w, jak wa?na w opiece nad zwierzakami zim? jest regularno?? i konsekwencja.

Spotkanie z dzie?mi ze ?wietlicy i z klasy „O” w http://www.zkpig26.gda.pl/

Dzieci w Przedszkola w Pszcz??kach?http://www.sppszczolki.intertczew.pl/

ZKPiG nr 8?http://www.zkpig8.pl/sp89.html

klasa 2A i 3C http://www.psbgdansk.pl/

Odwiedzili?my r?wnie??https://sp49gdansk.edupage.org/.?Zaj?cia odbywa?y si? w ?wietlicy szkolnej przy aktywnej obecno?ci nauczycieli – opiekun?w ze ?wietlicy.

03-go pa?dziernika 2016 r. odby?o si? spotkanie z uczniami klasy 6 c http://www.zsstraszyn.szkolna.net/.?Ich Pani Wychowawczyni P. Ewa W?jcik aktywnie wspiera uczni?w w dzia?alno?ci wolonarystycznej i uwra?liwia na los zwierz?t.

Pobierz??sprawozdanie

Dodaj komentarz