Prosimy o Wasz 1% podatku.

Jak co roku prosimy o Wasz 1% podatku.
Wielkimi krokami zbliża się czas rozliczeń za 2017 rok a wraz z nim możliwość przekazania 1% na wybraną organizację pozarządową. Zachęcamy gorąco do wsparcia naszej fundacji-fundacji irasiad-zagubionym. Rozliczając Wasze pit-y możecie skorzystać z programu do rozliczeń.

Wersja on line
https://program.pity365.pl/irasiad-zagubionym

Wersja do rozliczeń stacjonarnych
https://www.eopp.pl/irasiad-zagubionym/PitProjekt2017Setup.exe

Poni?ej nasze kr?tkie przemy?lenia i kilka s??w o nas i naszych dzia?aniach. Zapraszamy do lektury.

Wiemy, ?e pocz?tek roku to czas trudny dla wszystkich fundacji prozwierz?cych. Dla nas te?. Wiemy, ?e wiele z nich ma olbrzymie d?ugi. My te? mamy. Wiemy, ?e mn?stwo istnie? czeka na ich i nasz? pomoc. I wiemy te?, ?e i my i pozosta?e organizacje licz? na wsparcie.
Funkcjonowanie niewielkiej fundacji prozwierz?cej nie generuje profit?w, nie generuje nawet zerowego konta. Bilans zawsze jest ujemny.To, ?e jeste? niewielk? organizacj?, to ?e masz niewiele zwierz?t po opiek? ? nie znaczy, ?e datki odk?adamy na kontach. Im mniejsza organizacja ? tym ci??ej. To jak zasada b??dnego ko?a: ma?o masz ? ma?o dajesz ? ma?o dostajesz. Oczywi?cie ?ma?o dajesz? nie w odniesieniu do podopiecznych ? a w odniesieniu wk?ad?w na promocj?. Nie ma promocji ? nie ma fundacji. Bo kto wspiera fundacje, kt?re maj? pod swoj? opiek? par? ps?w, par? koni i tylko kilkana?cie kot?w kiedy zewsz?d zalewaj? go informacje o organizacjach opiekuj?cych si? kilkoma tysi?cami ps?w, kilkuset ko?mi? Tyle, ?e w tych informacjach brak istotnej kwestii ? ?e w wielu przypadkach za ka?dego psa p?aci gmina, z kt?r? organizacja ma podpisan? umow?.
My nie mamy ?adnych um?w podpisanych z gminami. Ka?dy pies, ko?, ka?dy kot trafiaj?cy pod nasz? opiek? finansowany jest z dobrowolnych darowizn darczy?c?w oraz z naszych prywatnych ?rodk?w. Nie prowadzimy dzia?alno?ci gospodarczej ? nie mamy wi?c sta?ych dochod?w. Mamy za to sta?e wydatki. Nasz jedyny wydatek administracyjny to niewielka op?ata za obs?ug? ksi?gow? fundacji. Kolejnym sta?ym okre?lonym wydatkiem jest op?ata za wynajem pomieszcze? stajennych dla naszych koni. Sta?e, ale trudne do okre?lenia ze wzgl?du na okoliczno?ci s? wydatki zwi?zane z opiek? weterynaryjn?. W miar? sta?y wydatek to koszt karmy dla naszych podopiecznych.
Zwierzaki je?d?? do weterynarza naszymi prywatnymi samochodami, kt?re tankujemy, reperujemy, ubezpieczamy i czy?cimy z w?asnych prywatnych funduszy. Dzwonimy w sprawie zwierzak?w z prywatnych telefon?w w prywatnym czasie ? bo my nie pracujemy w fundacji. Po prostu jeste?my fundacj?. Fundacja nie generuje te? koszt?w utrzymania siedziby, bo jej nie wynajmuje. Nie ponosimy jako fundacja ?adnych koszt?w zwi?zanych z miejscem rejestracji. Tymi kosztami obci??ona jest w?a?cicielka miejsca ? prywatna osoba. Nawet program program do rozliczania 1%, zosta? sfinansowany z prywatnych ?rodk?w Fundatorki.
Wp?aty z darowizn i 1% przeznaczamy na rzeczywist? opiek? nad zwierz?tami. ?eby zdoby? ten 1% nie szukamy zwierz?t ociekaj?cych krwi? i nie m?czymy ich przez okres pozyskiwania 1%. My tylko pomagamy zwierz?tom potrzebuj?cym naszej opieki. Staramy si? przynajmniej. ?adna z nas ani nikt z naszej rodziny nie jest zatrudniony w Fundacji.
Mamy d?ugi, g??wnie w gabinetach weterynaryjnych, sp?acamy te? zaci?gni?te po?yczki, kt?re by?y przeznaczone na opiek? ? leczenie, wy?ywienie naszych zwierz?t.
To przesta?cie dzia?a? ? kto? powie. Pr?bowa?y?my wielokrotnie, ale nie wysz?o, wci?? nowe zwierzaki, sprawa w s?dzie karnym o zn?canie nad zwierz?tami w gda?skim schronisku Promyk w kt?rej jeste?my oskar?ycielami subsydiarnymi, to wszystko powoduje, ?e wci?? trwamy i walczymy o przetrwanie. Trudno jest powiedzie? ?koniec?, kiedy wci?? tyle si? dzieje.Co z nimi?My oczywi?cie prywatnie poradzimy sobie, psy i koty ? p?? biedy, ale przecie? nie znajdziemy nikogo kto zaopiekuje si? p???lepymi ko?mi.
Jeste?my w takim momencie, ?e nie wiemy jak mamy pozyskiwa? ?rodki. Przynajmniej te na sta?e op?aty. Nie mamy sta?ych fundator?w, nie wspiera nas ?adna instytucja. Szukamy rozwi?za? w naszych g?owach, ale to za ma?o. Brak nam pomys??w na dalsze funkcjonowanie, a dla naszych zwierz?t jeszcze przynajmniej przez jaki? czas musimy.
Tak wygl?da nasza dzia?alno?? i tak wygl?daj? fakty.

Wesprzyj nas 1%.
https://www.eopp.pl/pit/irasiad-zagubionym
Wp?a? dobrowolny datek
Bank Millenium S.A.
90 1160 2202 0000 0001 2241 2990
KRS 0000315823
PayPal: fundacja@irasiad-zagubionym.pl

Dodaj komentarz