Postępowanie w sprawie o znęcanie się nad zwierzętami

Informujemy, ?e przed S?dem Rejonowym Gda?sk P??noc II Wydzia? Karny toczy si? post?powanie z subsydiarnego aktu oskar?enia Fundacji Irasiad-Zagubionym, Fundacji Pies i Kot, wspieranej przez Fundacj? Dobrych Zwierz?t, w sprawie o zn?canie si? nad zwierz?tami w gda?skim schronisku dla bezdomnych zwierz?t Promyk.
Fakt wszcz?cia tego post?powania jest efektem pi?cioletnich czynno?ci procesowych podejmowanych przez fundacje (dwukrotne umorzenie post?powania przez prokuratur?) i przyznanie racji przez S?d Rejonowy rozpoznaj?cy skarg? na umorzenie.
Termin najbli?szej rozprawy zosta? wyznaczony na 10-go maja 2017 roku.

Dodaj komentarz