Pomóż nam splacić długi

https://pomagam.pl/irasiad

„Wiemy, ?e pocz?tek roku to czas trudny dla wszystkich fundacji prozwierz?cych. Dla nas te?. Wiemy, ?e wiele z nich ma olbrzymie d?ugi. My te? mamy. Wiemy, ?e mn?stwo istnie? czeka na ich i nasz? pomoc. I wiemy te?, ?e i my i pozosta?e organizacje licz? na wsparcie.

Funkcjonowanie niewielkiej fundacji prozwierz?cej nie generuje profit?w, nie generuje nawet zerowego konta. Bilans zawsze jest ujemny.To, ?e jeste? niewielk? organizacj?, to ?e masz niewiele zwierz?t po opiek? ? nie znaczy, ?e datki odk?adaj? sie w skarpecie. Im mniejsza organizacja ? tym jej ci??ej. To jak zasada b??dnego ko?a: ma?o masz ? ma?o dajesz ? ma?o dostajesz. Oczywi?cie „ma?o dajesz” nie w odniesieniu do zwierz?cych brzuszk?w ? a w odniesieniu wk?ad?w na promocj?. Nie ma promocji ? nie ma fundacji. Bo kto wspiera fundacje, kt?re maj? pod swoj? opiek? par? ps?w, par? koni i tylko kilkana?cie kot?w kiedy zewsz?d zalewaj? go informacje o organizacjach opiekuj?cych si? kilkoma tysi?cami ps?w, kilkuset ko?mi? Tyle, ?e w tych informacjach brak istotnej kwestii ? ?e w wielu przypadkach za ka?dego psa p?aci gmina, z kt?r? organizacja ma podpisan? umow?.

My nie mamy ?adnych um?w podpisanych z gminami. Ka?dy pies, ko?, ka?dy kot trafiaj?cy pod nasz? opiek? finansowany jest z dobrowolnych darowizn darczy?c?w oraz ze ?rodk?w pozyskanych przez nas w ramach ekwiwalnetu czy to za pokazy, szkolenia czy za rozmaite gad?ety zwi?zane ze zwierz?tami. Nie prowadzimy dzia?alno?ci gospodarczej ? nie mamy wi?c sta?ych dochod?w. Mamy za to sta?e wydatki. Nasz jedyny wydatek administracyjny to op?ata za obs?ug? ksi?gow? fundacji. Kolejnym sta?ym okre?lonym wydatkiem jest op?ata za wynajem pomieszcze? stajennych dla naszych koni. Sta?e, ale trudne do okre?lenia ze wzgl?du na okoliczno?ci s? wydatki zwi?zane z opiek? weterynaryjn?. W miar? sta?y wydatek to koszt karmy dla naszych podopiecznych.

Psy i koty maj? swoje pos?ania, zabawki, smycze, miski, grzebienie, koty kuwety i ?wirek do sikania. Wi?kszo?? z tych akcesori?w zakupiona zosta?a ze ?rod?w w?asnych tej z nas, u kt?rej zwierzaki przebywaj?. No brudz?. Brudz? niemi?osiernie. Nigdy nie kupi?y?my ?adnego preparatu do czyszczenia ze ?rodk?w finansowych fundacji. Jedyn? fanaberi? s? feromony dla Buki kupione w ilo?ci dw?ch sztuk. Ale dzi?ki temu mniej sika na prywatna tapicerk?. Ostatni nasz psi nabytek ? mops Cliford ? zosta? rezydentem Fundacji i ?yje z prywatnych ?rodk?w jednej z nas.

Zwierzaki je?d?? do weterynarza naszymi prywatnymi samochodami, kt?re tankujemy, reperujemy, ubezpieczamy i czy?cimy z w?asnych prywatnych funduszy. Opony te? s? prywatne. Komputery i aparaty fotograficzne te? s? prywatne. Dzwonimy w sprawie zwierzak?w z prywatnych telefon?w w prywatnym czasie ? bo my nie pracyjemy w fundacji. Po prostu jeste?my fundacj?. Fundacja nie generuje te? koszt?w utrzymania siedziby, bo jej nie wynajmuje. Nie ponosimy jako fundacja ?adnych koszt?w zwi?zanych z miejscem rejestracji. Tymi kosztami obci??ona jest w?a?cicielka miejsca ? prywatna osoba. Nawet program program do rozliczania 1%, zosta? sfinansowany z prywatnych ?rodk?w Fundatorki.

Nie piszemy o tym, ?eby si? ?ali? czy chwali? jakie to jeste?my wielkie i wspania?e. Piszemy, ?eby u?wiadomi? jak to wygl?da od naszej strony. Jak w mr?z z gilami do pasa jedzie si? karmi? koty. Jak przez noc biega si? z koniem po padoku bo ma kolk?. Jak k?pie si? psa wytarzanego w zdech?ej rybie. Jak sprz?ta si? po zwierzakach w domu. Jak siedzi si? p?? dnia u weterynarza a potem noc przy zwierzaku po operacji. A potem czyta si?, jak to fundacje maj? dobrze i jak zarabiaj? na tych biednych zwierz?tkach.

Nie wiemy, kto ma dobrze i kto zarabia. My ca?e wp?aty z darowizn 1% przeznaczamy na rzeczywist? opiek? nad zwierz?tami. ?eby zdoby? ten 1% nie szukamy zwierz?t ociekaj?cych krwi? i nie m?czymy ich przez okres pozyskiwania 1%. My tylko pomagamy zwierz?tom potrzebuj?cym naszej opieki. Staramy si? przynajmniej.?adna z nas ani nikt z naszej rodziny nie jest zatrudniony w Fundacji. Corocznie m?czymy si? nad formularzami sprawozda? a sprawozdania finansowe z poprzednich lat umieszczane s? na stronie fundacji.

Mamy d?ugi, g??wnie w gabinetach weterynaryjnych, sp?acamy te? zaci?gni?te po?yczki, kt?re by?y przeznaczone na opiek? – leczenie, wy?ywienie naszych zwierz?t. W chwili obecnej nasze zad?u?enie to 7.000 z? – zobowi?zania za us?ugi weterynaryjne – bo nasze staruszki choruj? i wymagaj? zwi?kszonej opieki. To s? nieuregulowane rachunki, kt?re musimy op?aci? jak najszybciej ?eby nie utraci? wiarygodno?ci wobec lekarzy naszych zwierz?t. Mamy r?wnie? nieuregulowane zobowi?zania wobec po?yczkodawc?w, kt?re si?gaj? kilkunastu tysi?cy, ale o tym p??niej.

To przesta?cie dzia?a? ? kto? powie. Pr?bowa?y?my, ale nie wysz?o. Trudno jest powiedzie? „koniec”, kiedy masz pod opiek? ?ywe stworzenia. Co z nimi? Psy i koty ? p?? biedy, ale przecie? nie znajdziemy nikogo kto zaopiekuje si? p???lepymi ko?mi. Poza tym ci??ko jako?. Ci??ej chyba nawet ni? boryka? si? z d?ugami i wstydem ?ebrania.

Jeste?my w takim momencie, ?e nie wiemy jak mamy pozyskiwa? ?rodki. Przynajmniej te na sta?e op?aty. Nie mamy sta?ych fundator?w, nie wspiera nas ?adna instytucja. Szukamy rozwi?za? w naszych g?owach, ale to za ma?o. Brak nam pomys??w na dalsze funkcjonowanie, a dla naszych zwierz?t jeszcze przynajmniej przez jaki? czas musimy.

Fundacja Irasiad-Zagubionym – jeste?my niewielk? tr?jmiejsk? fundacj? otaczaj?c? swoj? opiek? potrzebuj?ce istoty – g??wnie psy i koty, cho? mamy na naszym pok?adzie i konie. Cz?sto wspieramy te? ludzi, kt?rzy gdzie? tam pogubili si? w tym zawi?ym ?wiecie. Opr?cz bezpo?redniej pomocy zwierz?tom zwi?zanej z ich hotelowaniem, ?ywieniem, leczeniem czy resocjalizacj? prowadzimy walk? z bezdomno?ci? poprzez szeroko zakrojon? akcj? sterylizacji i kastracji zwierz?t – ostatnio dzi?ki dofinansowaniu z Wojew?dzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Gda?sku uda?o nam si? wysterylizowa? 80 wolnobytuj?cych kotek z Wyspy Sobieszewskiej. Nasze dzia?ania to r?wnie? programy edukacyjne realizowane w szko?ach maj?ce na celu propagowanie postaw prozwierz?cych.”

 

https://pomagam.pl/irasiad

Dodaj komentarz